Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

IATI Turizm Ticaret A.Ş olarak (“Şirket”), kişisel verilerinizin korunması adına büyük özen gösteriyoruz. Bu bağlamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz de dahil olmak üzere Şirket ile bağlantılı tüm kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına azami özen göstermekteyiz. Bu sorumluluğun bilincinde bir Veri Sorumlusu olarak, aşağıda açıklanan mevzuat sınırları çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

1- Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi ve İşlem Amaçları

Şirketimiz tarafından sağlanan ürünler, hizmetler, ve iş operasyonlarına bağlı olarak, kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan araçlar ile ofisler, ofis şubeleri, satıcılar, çağrı merkezleri, websiteleri, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar, vb. tarafından toplanabilir.

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un veri işleme şartlarını ve amaçlarını düzenleyen 5. Ve 6. maddesi çerçevesinde şu nedenlerle işlenecektir: iş birimlerimizin, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden faydalanmanız için gerekli işleri gerçekleştirmelerini sağlamak; kişiye özel, isteğinize, alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun ürünler ve hizmetler sağlamak; Şirketimizle iş birliği yapan kişiler ile birlikte Şirketimizin yasal ve ticari güvenliğini sağlamak (Şirket içindeki iletişime ait idari operasyonlar); Şirkete ait tesislerde fiziksel güvenliği ve denetimi sağlamak, iş ortakları/müşterileri/tedarikçiler için değerlendirme sürecini sağlamak – yetkili çalışanlar veya görevliler – yasal uygunluk işlemi ve mali işler, vb.; Şirketimiz için ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak; ve son olarak, Şirketimizin İnsan Kaynakları politikasını uygulamak.

2- Nasıl ve Ne Amaçla İşlenmiş Kişisel Veriler Aktarılabilir?

Toplanan kişisel veriler, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, IATI Grup iştiraklerine, hissedarlarımıza, kamu kuruluşlarına, ve özel kişilere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde şu nedenlerde dolayı aktarılabilecektir: iş birimlerimizin, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden faydalanmanız için gerekli işleri gerçekleştirmelerini sağlamak; kişiye özel, isteğinize, alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun ürünler ve hizmetler sağlamak; Şirketimizle iş birliği yapan kişiler ile birlikte Şirketimizin yasal ve ticari güvenliğini sağlamak (Şirket içindeki iletişime ait idari operasyonlar); Şirkete ait tesislerde fiziksel güvenliği ve denetimi sağlamak, iş ortakları/müşterileri/tedarikçiler için değerlendirme sürecini sağlamak – yetkili çalışanlar veya görevliler – yasal uygunluk işlemi ve mali işler, vb.; Şirketimiz için ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak; ve son olarak, Şirketimizin İnsan Kaynakları politikasını uygulamak.

3- Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler ve Yasal Nedenler

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanır ve böylece Şirketimiz yukarıda bahsedilen amaçlar için yasal çerçeve içerisinde ve aynı zamanda ilgili sözleşme ve Kanunun emrettiği sorumluluklarını tamamen ve bütünüyle yerine getirerek, ürünlerini ve hizmetlerini sağlayabilecektir. Bu yasal nedenden dolayı işlenen verileriniz, bu yazıdaki 1. ve 2. maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun veri işleme şartlarını ve amaçlarını düzenleyen 5. ve 6. maddesi çerçevesinde işlenebilir ve devredilebilir.

4- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri Sahibi Hakları

Kişisel veri sahipleri Şirketimize, bu Aydınlatıcı Metin’de aşağıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini gönderdikleri takdirde, Şirketimiz en geç otuz gün içerisinde, talebin niteliğine bağlı olarak talebi ücretsiz olarak cevaplayacaktır. Eğer Kişisel Veri Koruma Kurulu bir ücret uygularsa, Şirketimiz tarafından belirlenecek olan bir ücret tarifesi uygulanır. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin hakları:

  • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve bu bağlamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirim talep etme,
  • verilerin, Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve diğer ilgili yönetmelikler çerçevesinde işlenmiş olsa dahi kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme ve üçüncü kişileri uyarma,
  • kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 13. Maddesi’nin 1. paragrafı uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için taleplerinizi Şirketimize yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer türlere göre gönderebilirsiniz. Kurul henüz başka türlü bir iletişim tipi belirlemediği için, Kanun’a istinaden talebinizi yazılı olarak göndermeniz gerekmektedir. Bu bağlamda, Kanun’un 11. Maddesi ile belirlenen, başvurularınızı yazılı olarak göndermeniz gereken kanallar ve yöntemler aşağıda belirtilmiştir:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizle beraber Kanun’un 11. Maddesi ile belirlenen haklarınıza ilişkin açıklamalarla kvkk@iati.com adresine başvurunuzu gönderiniz. Başvurunuzu kimlik kartınızla beraber Güzeloba Mah. 2157 Sk. No:6/B, Muratpasa, Antalya – Türkiye adresine kargo ile, noter aracılığıyla veya Kanun ile belirtilen diğer yöntemlerle gönderiniz veya başvuru mektubunuzu kvkk@iati.com adresine güvenli elektronik imza ile gönderiniz.